Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW die tussen Tandartspraktijk Keijzershof en patiënt wordt aangegaan; bedoelde behandelingsovereenkomst, hierna te noemen ”Overeenkomst”.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden.
 2. De door Tandartspraktijk Keijzershof opgemaakte begrotingen zijn vrijblijvend en kunnen afwijken van de uiteindelijke nota. De patiënt verklaard zich automatisch akkoord met de begroting door aanwezig te zijn op de afspraak van de betreffende behandeling.

Artikel 3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Tandartspraktijk Keijzershof staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.
 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
 3. Tandartspraktijk Keijzershof is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartspraktijk Keijzershof is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.
 4. De patiënt dient te allen tijde Tandartspraktijk Keijzershof volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Artikel 4. Kosten

 1. De kosten van tandheelkundige behandelingen worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg.
 2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen via onze website www.tandartspraktijkeijzershof.nl
 3. Voor behandelingen die een totaalbedrag van € 250,- of meer bedragen, wordt een begroting opgesteld. In het geval van een acute pijnklacht kan een behandeling plaatsvinden voordat de patiënt (schriftelijk) geïnformeerd is over de totale behandelkosten.
 4. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 2. Patiënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

Artikel 6. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen patiënt en Tandartspraktijk Keijzershof is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen patiënt en Tandartspraktijk Keijzershof, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 7. Overige bepalingen

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van overige bepalingen onverlet.