Privacyverklaring

UW PRIVACY, RECHTEN EN PLICHTEN Tandartspraktijk Keijzershof

Welkom in Tandartspraktijk Keijzershof. Het feit dat u patiënt bent bij Tandartspraktijk Keijzershof, betekent automatisch dat er gegevens van u, ook privacygevoelige gegevens, in ons bezit zijn. Met deze brochure willen we kenbaar maken hoe we omgaan met uw privacy.

Privacy Uit oogpunt van uw privacy dragen de medewerkers en studenten van Tandartspraktijk Keijzershof er zorg voor, dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), op zorgvuldige wijze worden verzameld en verwerkt. De praktische uitwerking van deze wet heeft Tandartspraktijk Keijzershof beschreven in het privacyreglement. Toelichting op onderdelen uit het privacyreglement vindt u in deze brochure.

Afspraak maken

Bij het maken van een afspraak worden soms vertrouwelijke gegevens gevraagd. Wij vragen patiënten dan ook op ruime afstand voor de balie op hun beurt te wachten. Zo krijgt de patiënt die een afspraak maakt, de ruimte om deze gegevens te geven. N.B. Heeft u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zou u deze zo snel mogelijk aan ons kunnen doorgeven? Dit kan via de balie van Tandartspraktijk Keijzershof, via onze webmail contact@tandartspraktijkkeijzershof.nl of via ons telefoonnummer 015-3647881.

Inlichtingen

Telefonische inlichtingen over uw gegevens en/of uw gezondheidstoestand geven wij nooit. Inlichtingen over de inhoud van uw dossier worden alleen vrijgegeven als u zelf bij Tandartspraktijk Keijzershof verschijnt. Het kan zijn dat wij u dan om legitimatie vragen.

Dossiers

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelaars, persoonlijke gegevens vastleggen in een dossier. Hierin staan aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook komen in het dossier de voor de behandeling noodzakelijke gegevens, die elders met uw toestemming zijn opgevraagd. De gegevens van bijvoorbeeld uw huisarts. Met deze dossiers wordt zo zorgvuldig mogelijk omgegaan.

Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw zorggegevens voor een goede zorgverlening. Sommige gegevens zijn nodig voor de (financiële) administratie. Als wij uw gegevens willen gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, dan wordt daarvoor uw toestemming gevraagd. Uw toestemming is niet nodig voor het gebruik van gegevens die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

Gegevens in de computer

Net als in andere zorginstellingen werken we in Tandartspraktijk Keijzershof steeds vaker met geautomatiseerde systemen waarin administratieve en medische gegevens over u zijn vastgelegd. Binnen dit systeem zijn speciale bevoegdheden toegekend aan de medewerkers van Tandartspraktijk Keijzershof voor het inzien/ bewerken van gegevens in de centrale computer:

  • Onze medewerkers hebben toegang tot alle gegevens van de patiënten die zij behandelen, inclusief die door andere artsen zijn vastgelegd of correspondentie en verslagen van een eerdere behandeling.
  • Verder zijn er alleen nog de ondersteunende medewerkers van Tandartspraktijk Keijzershof. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen doen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is en hanteren daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Uw rechten als patiënt

Recht op inzage en afschrift U mag uw dossier met uw gegevens inzien en/of om een afschrift van deze gegevens vragen. U krijgt de door u gevraagde gegevens zo mogelijk binnen vier weken, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u vindt dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u degene die verantwoordelijk is voor de verslaglegging, meestal uw tandarts, vragen deze te corrigeren. Recht op verwijdering en vernietiging U kunt de medische administratie van Tandartspraktijk Keijzershof schriftelijk vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen.

Uw plichten als patiënt

Als patiënt heeft u naast rechten ook plichten. Voor het stellen van een goede diagnose en een deskundige behandeling is het noodzakelijk, dat u de zorgverlener duidelijk en volledig informeert. Tandartspraktijk Keijzershof hanteren de volgende huisregels:

  • In verband met de wetgeving over 'Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten en Identificatieplicht verzekerden' kan het vóórkomen dat u zich moet legitimeren. Wij vragen daarom bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee te nemen.
  • In het hele gebouw geldt dat er niet mag worden gerookt.
  • Bij verhindering dient u een afspraak uiterlijk 48 uur van tevoren af te zeggen. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Vragen? Het kan zijn dat u nog vragen hebt. U kunt dan contact opnemen met de baliemedewerkers van Tandartspraktijk Keijzershof. Telefoon: 015-3647881.